9K2 - Kuwait
Date Time UTC Mode QSO No. Frequency Call Received Sent
31-Mar-99
11-Apr-99
1-Apr-99
2-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
11-Apr-99
10-Apr-99
0433
0426
1455
0953
1038
1120
1300
1142
1106
SSB
SSB
CW
SSB
CW
CW
CW
CW
CW
2492
8148
3753
4006
6335
6392
6466
8200
7980
15
10
20
17
15
10
17
12
17
9K2GS
9K2GS
9K2HN
9K2HN
9K2HN
9K2HN
9K2HN
9K2HN
9K2MU
59
59
599
59
599
599
599
599
599
59
59
599
59
599
599
599
599
599

 
 
(c) DL 0 GEO 1999